Medlemsvillkor

§1 MEDLEMSKAP

Medlemskapet i Studentmotion 1477, 8176008608, (nedan kallad Campus1477) är personligt. Vid besök på Campus1477 ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Vid förlust/skada av medlemskort ska detta omgående meddelas receptionen. Det är förbjudet att låna träningskort till personer som ej är medlemmar. Om detta sker riskerar medlemmen avstängning.

Kontaktuppgifter är blasenhus@campus1477.se, 018-4716950, Von Kraemers allé 5!


§2 UTBUD

Under delar av året förändras öppettider och schema: vid särskilda evenemang, helgdagar, vid storstädning och ombyggnation, vid jul-, nyår- och trettonhelgen samt under sommarmånaderna juni-augusti. Information ges på Campus1477s hemsida (www.campus1477.se). Jag är medveten om att Campus1477 kan ändra i lokaler och i verksamhetens utbud. 


§3 FRYSNING

Medlemskap som har en giltighetstid på minst 12 månader (ej klippkort) kan frysas i upp till 60 dagar sammanlagt under giltighetstiden. Frysning av träningskortet görs personligen av medlem mot en avgift, f n 150 kr (på distans 200 kr), som tas ut vid frysningstillfället. För medlem som har årskort (ej autogiro) påbörjas frysningen direkt. För medlem som betalar via autogiro påbörjas kommande månad.  Under frysperioden dras det inte pengar via autogirot. I övrigt beviljas frysning vid sjukskrivning/skada (läkarintyg krävs).

§4 TRIVSELREGLER

Genom att godkänna medlemsvillkoren accepteras Campus1477s ordnings- och trivselregler enligt följande:

  • Att bokade pass innebär förpliktelse att faktiskt delta på passet. Det är viktigt att du avbokar ditt pass om du inte kommer att gå. Se bokningsregler för mer information
  • Att förvara min väska och ytterskor i skåpet i omklädningsrummet. Inga väskor får förvaras i hallarna.
  • Att använda vårdad träningsklädsel i form av hela och rena kläder samt inneskor. Inneskor är sådana jag endast använder inomhus.
  • Att komma i tid till träningspasset, d.v.s. börjar passet vid 17:00 så gäller det att vara på plats i hallen 17:00. Att komma sent medför störning för övriga deltagare.
  • Att respektera Campus1477s öppettider. Jag ser till att ha avslutat min träning i god tid innan stängningsdags.
  • Att inneha ett eget hänglås till skåp samt tömma mitt skåp innan Campus1477 stänger för dagen. Låsta skåp efter stängning kommer att klippas. Campus1477 ansvarar ej för privata ägodelar.
  • Att jag lägger tillbaka träningsredskap, vikter och mattor på avsedd plats.
  • Att min träning och mitt uppförande i Campus1477s lokaler ej stör övriga medlemmars träningsupplevelse.
  • Att ej använda lös krita/magnesium/kalk eller motsvarande i gymmet, däremot går det bra att använda sig av flytande krita då de dammar mindre.

Om medlem bryter mot en/flera av ovanstående trivselregler och tillsägelse ej åtföljs har Campus1477 rätt att stänga av medlem.

§5 ANSVAR

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter hos Campus1477. 
Målsman tar ansvar för minderåriga. Campus1477 ansvarar inte för vare sig personskador eller andra skador som uppkommer på grund av olycksfall kopplat till träningstillfälle, kosthållning, annan del av Campus1477s tjänster eller Campus1477s lokaler. Campus1477 ansvarar inte för stöld eller förlust som äger rum i Campus1477s lokaler eller annars under träningstillfällen. Om Campus1477 bedöms vara ansvarig för viss uppkommen skada, ansvarar Campus1477 inte för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller andra dylika förluster. Campus1477s ersättningsskyldighet är i varje fall begränsad till det belopp som kan ersättas ur Campus1477s ansvarsförsäkring.
Det är förbjudet för medlem att bedriva egen verksamhet i Campus1477s lokaler.

§6 UTRYCKNINGSKOSTNAD

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.


§7 SKADOR I LOKALEN

Medlem bekostar skador på interiör som orsakats av att redskap används felaktigt.


§8 DOPING

Användandet av dopningspreparat eller misstanke därav ses som ett allvarligt kontraktsbrott och kan medföra avstängning från Campus1477 utan begränsning i tiden. Campus1477s dopingpolicy.


§9 PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Campus1477 kommer detta att meddelas av Campus1477. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Campus1477 och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system. Dina uppgifter lagras under den tid du är kund hos oss. När avtalet upphört anonymiseras uppgifterna efter en förutbestämd tid, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre period.  Insamlade uppgifter lagras via molntjänsten Brp på servrar i Sverige och delas inte med bolag i eller utanför EU. Vi använder molntjänsten Mailchimp.com för utskick till våra intressenter och för insamling av nya e-postadresser via hemsidan. På alla våra utskick finns en tydlig knapp där det enkelt går att avanmäla sig från fler utskick eller använd knapparna nedan. Uppgifterna i vårt register för intressenter sparas så länge vi bedömer att det finns intresse för Campus1477s tjänster och nätverk.

Har du frågor angående detta, kontakta oss på blasenhus@campus1477.se.

§10 AVTALSTID & UPPSÄGNING

Avtalstiden framgår av avtalet. Medlemskap som betalats kontant eller via faktura upphör automatiskt vid medlemskapets utgång om de inte förnyas. Medlemskap som betalas via autogiro har en bindningstid enligt vad som framgår av avtalet. För att medlemskapet ska upphöra vid bindningstidens slut krävs uppsägning senast 5:e i månaden. Vid uppsägning efter bindningstidens utgång upphör medlemskapet att gälla samma månad, eller efterföljande månad om det inkommit efter den 5.e i månaden. Vi rekommenderar att uppsägning sker skriftligen antingen på plats på Campus1477 genom ifyllande av avsedd blankett eller via e-post. Uppsägningar måste alltid ha en skriftlig bekräftelse från Campus1477 för att vara giltiga.

När du köper våra abonnemang på vår hemsida/webshop så har du 14 dagars ångerrätt.


§11 BETALNING & AUTOGIRO

Betalning av samtliga träningskort sker i förväg. Vid månadsdebitering (autogiro) är förfallodagen 26:e i varje månad, med början närmast möjliga betaldag efter medgivandets undertecknande. Infaller den 26:e på en helgdag eller röd dag görs dragningen närmast förevarande bankdag. Första betalningen görs direkt i kassan och motsvarar det antal dagar som återstår till första möjliga dragning från betalarens konto. Om täckning saknas på kontot på förfallodagen görs ett omförsök närmsta bankdagen efter förfallodagen. Om medel saknas på kontot även vid omförsöket har Campus1477 rätt att påföra fakturaavgift och påminnelseavgift. Påminnelseavgiften är f.n. 50 SEK per utebliven månadsbetalning. Om betalaren anmäler till banken eller betalningsmottagaren att autogirorutinen ska upphöra är betalaren skyldig att betala resterande belopp mot faktura med förfallodag den 10:e dagen efter den dag då medgivandet återkallats. Faktureringsavgift tillkommer. Inkassoförfarande tillämpas om betalaren bryter mot avtalets betalningsregler eller uteblir med betalning. Uppkommande extra kostnader debiteras betalaren. Upprepad utebliven betalning medför rätt för Campus1477 att neka betalaren att ingå nytt autogiroavtal. Efter två stycken uteblivna autogirodragningar faktureras totalsumman för träningskortet plus fakturaavgift och träningskortet sägs upp vid bindningstidens slut.

Autogiroavtal kan endast upprättas med enskild fysisk person med svenskt personnummer (ej företag, grupper etc.), som innehar bankkonto i svensk bank i eget namn och som betalar kortet utan subvention. Minimiålder för autogiroavtal är 18 år.


§12 PRIS

Alla priser för träningskort är angivna i svensk krona (SEK) inklusive 6% moms. Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. Förskottsbetalade avtal kan inte pris ändras i efterhand. Medlem som förbundit sig för en viss avtalsperiod är skyddad mot prisjusteringar under avtalets bindningstid. Ändring kan ske när bindningstiden gått ut eller förlängs med ny avtalstid. Däremot gäller förändringar av förekommande administrativa avgifter och andra priser, exempelvis moms eller andra skatter som inte Campus1477 kan påverka, även en medlem som bundit sig för viss avtalstid.

Kampanj-, student- och företagsavtal som innebär lägre pris och som betalas via autogiro ändras automatiskt efter bindningstidens utgång till gällande ordinariepris vid aktuell tidpunkt. Campus1477 återbetalar inte månadsavgift/er som prisjusterats efter bindningstidens slut på grund av att medlem inte uppvisat giltigt studentkort/anställningsbevis i tid.

Dela på Facebook