Personuppgiftspolicy

Campus1477 följer dataskyddsförordningen GDPR avseende behandling av personuppgifter.

Vår behandling av personuppgifter sker oftast med ett avtal som rättslig grund. Personuppgifter registreras och behandlas när ett nytt avtal ingås eller när ett pågående avtal behöver administreras.

Det gäller personuppgifter som:

 • Namn

 • Personnummer

 • Kön

 • Postadress

 • e-postadress

 • Telefonnummer

 • Foto för inpassering

 • Betal- och bankuppgifter (t.ex kontonummer vid autogiroavtal)

I vårt datasystem som tillhandahålls av BRP Systems lagras för varje registrerad kund information om:

 • Köpta abonnemang och produkter

 • Inpasserings- och bokningsdata

 • Eventuella meddelanden som skickats via systemet

Campus1477 har även tecknat personbiträdesavtal med våra sammarbetspartners och leverantörer som på något sätt hanterar personuppgifter för vår räkning.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen

Under pågående avtalsförhållande är syftet att administrera och upprätthålla parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Medlemskap är personliga, så vi behöver veta identiteten på våra medlemmar för att kunna leverera tjänster och produkter till rätt person.

Personuppgifter kan även användas för att erbjuda tjänster och service utöver vad som har reglerats i avtalet, behandla personuppgifterna för statistik och uppföljning samt för att uppfylla övriga skyldigheter enligt lag. 

Om personuppgifter samlas in eller används för marknadsförings- eller direktmarknadsföringsändamål följer Campus1477 vad som anses vara god sed på området.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. Campus1477 har en rutin för gallring av personuppgifter vilken i huvudsak innebär att gallring sker när behandling inte längre är relevant för ändamålet/-n enligt ovan. Detta sker efter två år av inaktivitet och sköts automatiskt i vårt system.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Campus1477 har om dig och verifiera den information vi har om dig. 

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. 

 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att spara endast den data som vi är skyldiga att spara och blockerar den från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

För att ta tillvara dessa rättigheter kan du kontakta en av våra receptioner.

Vart vänder jag mig för att få veta mer? 

Personuppgiftsansvarig hos Campus1477 är Studenthälsan i Uppsala, org.nr 817600-8608. 
Vill du få mer information eller invända mot behandlingen av personuppgifter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna på vår hemsida www.campus1477.se
Mer information om dataskyddsförordningen finns hos Datainspektionen.

Dela på Facebook